/نمونه های اجرا شده پارتیشن
نمونه های اجرا شده پارتیشن ۱۳۹۷-۲-۳۱ ۱۶:۰۶:۴۵ +۰۰:۰۰